BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

De fundering wordt binnen de taxaties conform artikel 7:960 BW in nagenoeg alle taxaties uitgesloten. Binnen veel verzekeringspolissen is de fundering ook uitgesloten tenzij anders vermeld. Echter zien wij op dit moment, op advies van assurantiemakelaars en intermediairs, steeds meer vraag naar een deskundige taxatie inclusief fundering ontstaan. ATMP adviseert haar klanten in steeds meer gevallen ook om de fundering mee te taxeren en te verzekeren.

Waarom de fundering taxeren en verzekeren:

Het is in 98% van de gevallen zinnig om de fundering mee te taxeren en te verzekeren. In steeds meer gevallen blijkt na een schade de fundering toch behoorlijk beschadigd te zijn. Dit kan komen door bijvoorbeeld een explosie tijdens een brand, door temperatuurontwikkeling tijdens de brand, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van weersomstandigheden zoals wateroverlast of stormschade.

Funderingsschade

funderingsschadeNa een brand kan de fundering beschadigd zijn door bijvoorbeeld een explosie tijdens de brand, maar de fundering kan ook beschadigd raken door een instortende muur of dak. Als gevolg van een instortende muur of dak kunnen bijvoorbeeld de palen of de ringbalken breken of scheuren. Deze gevolgen zijn niet direct zichtbaar maar komen vroeg of laat altijd naar voren. De kosten van funderingsherstel zijn relatief hoog en momenteel in 80% van de gevallen niet getaxeerd of verzekerd.

Dit betekent concreet dat in geval van een deelschade vanuit de verzekeringspenningen de schade aan de fundering, zoals een gebroken of gescheurde paal of ringbalk, niet gedekt is en deze dus voor eigen rekening hersteld dient te worden.

Bij totaalverlies van een object betekent dit dat de fundering in zijn geheel niet gedekt is! Dit komt er concreet op neer dat indien bijvoorbeeld een school afbrandt en deze herbouwd moet worden de fundering door de eigenaar zelf betaald moet worden. De huidige school zal door de veranderde eisen en bouwwijze niet meer op dezelfde manier gebouwd worden. Dit betekent dus dat de huidige fundering niet of maar deels gebruikt kan worden of aangepast dient te worden. Ook dekken de opruimingskosten binnen de taxatie met uitsluiting van de fundering niet de opruimingskosten van de fundering, deze komen dus ook voor rekening van de eigenaar.

De fundering behelst toch al gauw tussen de 8 en 15% van de bouwkosten afhankelijk van de plek waar het object zich bevindt en welke eisen aan de fundering gesteld worden. Wij adviseren u natuurlijk graag hoe om te gaan met de fundering binnen de taxatie die wij voor u kunnen verrichten.