BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Precariobelasting

Precariobelasting gebruik gemeentegrond

Precariobelasting is een heffing voor het hebben van voorwerpen op of boven de gemeentegrond. Ook gebruikers van bedrijfsvaartuigen en of woonboten (liggeld woonschepen) kunnen aangeslagen worden voor deze belasting, mits hun boot ligt boven gemeentegrond.

ATMP kan voor u deze belasting de verordening opstellen/redigeren en vervolgens de adressen en de voorwerpen: inventariseren, categoriseren, in de administratie beheren, aanslagoplegging uitvoeren, bezwaar en beroepszaken afhandelen.

Precariobelasting op kabels en leidingen

Op grond van artikel 228 van de Gemeentewet en artikel 114 van de Waterschapswet kunnen gemeenten en waterschappen precariobelasting heffen, ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestamde gemeente- of waterschapsgrond en water. U kunt hierbij denken aan bouwmaterialen, terrassen en dergelijke, goederen, materialen, wagens, kramen, reclame, rails, rijwielrekken, telefooncellen, containers, bouwsteigers en riolen, kokers, kabels en leidingen.

Wilt u meer informatie over de (opbrengst)mogelijkheden voor uw gemeente of waterschap?

ATMP kan door middel van een steekproef een scan verrichten op een door u aangwezen gedeelte van uw gemeente of waterschap. Deze scan geeft u, met een betrouwbaarheid van 90%, een indicatie van de te verwachten opbrengst voor het door u aangewezen gebied.